ฟ์หูศ๋ฟฺฃบึะน๚ษูฤ๊ถ๙อฏธ฿ถ๛ท๒ทขีนฝฬำผฦปฎ กพฯ๊ว้กฟ
2008ฤ๊ีะษ๚ผ๒ีย น๚ผสฒฟ